63 ม.8 บ้านสะอาด ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4325-8101-4 โทรสาร 0-4325-8106
Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น           สังคมคุณภาพ การศึกษาทันสมัย   เศรษฐกิจก้าวไกล มุ่งสู่เมืองเก่ามิติใหม่

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณ สำหรับการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเฉพาะสมาชิก

ไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

เทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 

 1. สภาพทั่วไป

 

             ที่ตั้ง  เทศบาลตำบลเมืองเก่า  ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอเมืองขอนแก่น มีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้

                              ทิศเหนือ                      ติดเขตเทศบาลนครขอนแก่นและเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

                              ทิศใต้                          ติดกับเขตเทศบาลตำบลท่าพระ และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

                              ทิศตะวันออก              ติดกับเขตเทศบาลตำบลพระลับ

                              ทิศตะวันตก                 ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า และ อบต.ดอนช้าง

 

เนื้อที่   มีพื้นที่ทั้งหมด  24,718 ไร่ ( 39.54 ตารางกิโลเมตร )

 

ภูมิประเทศ   เป็นที่ราบ และราบลุ่ม มีแม่น้ำชีไหลผ่านบริเวณทิศใต้ของพื้นที่ และเป็น                  

                            แนวแบ่งเขตระหว่างตำบลเมืองเก่า และตำบลท่าพระ

 

จำนวนหมู่บ้าน   17  หมู่บ้าน  โดยแยกเป็นจำนวนหลังคาเรือน  จำนวนประชากร ชาย/หญิง  ดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่  1

บ้านสะอาด

362

402

424

826

หมู่ที่  2

บ้านสะอาด

386

522

495

1,017

หมู่ที่  3

บ้านกุดกว้าง

502

580

612

1,192

หมู่ที่  4

บ้านกุดกว้าง

475

416

447

863

หมู่ที่  5

บ้านโนนตุ่น

1,333

895

971

1,866

หมู่ที่  6

บ้านดอนบม

384

648

647

1,295

หมู่ที่  7

บ้านดอนบม

1,792

1,530

1,821

3,351

หมู่ที่  8

บ้านขามเจริญ

1,726

1,297

1,476

2,773

หมู่ที่  9

บ้านตูมน้อย

1,575

1,448

1,689

3,137

หมู่ที่ 10

บ้านดอนบม

417

612

671

1,283

หมู่ที่ 11

บ้านฉัตรทอง

1,435

1,360

1,560

2,920

หมู่ที่ 12

บ้านกุดกว้าง

892

460

487

947

หมู่ที่  13

บ้านดอนบม

307

531

571

1,102

หมู่ที่ 14

บ้านการเคหะ

1,321

1,083

1,356

2,439

หมู่ที่ 15

บ้านโนนตุ่น

665

693

798

1,491

หมู่ที่ 16

บ้านกุดกว้าง

339

514

552

1,066

หมู่ที่ 17

บ้านกุดกว้าง

308

377

420

797

รวม

14,219

13,368

14,997

28,365

 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบล        -     ไม่มี

 

ประชากร    มีประชากรทั้งสิ้น  28,365  คน แยกเป็นชาย  13,368  คน  หญิง 14,997  คน           

                             มีความหนาแน่นเฉลี่ย  717 คน/ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล ณ  มกราคม พ.ศ. 2558) 

                             ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

2. สภาพเศรษฐกิจ

 

            อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง  รองลงมาภาคการเกษตรกรรม และอาชีพค้าขาย  

 

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า

 

  -  ธนาคาร ในเขตตำบลเมืองเก่า   จำนวน  10    แห่ง

    1.ธนาคารไทยพาณิชย์   มหาชนจำกัด   (สาขาโลตัส) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

    2.ธนาคารกสิกรไทย      มหาชนจำกัด   (สาขาโลตัส) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

    3.ธนาคารกรุงเทพฯ       มหาชนจำกัด   (สาขาโลตัส) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

    4.ธนาคารกรุงเทพฯ      มหาชนจำกัด   (สาขาประตูน้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

    5.ธนาคารออมสิน       มหาชนจำกัด  (สาขาประตูน้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

    6.ธนาคารทิสโก้           มหาชนจำกัด   (สาขาขอนแก่น) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

    7.ธนาคารซีไอเอ็มบี    มหาชนจำกัด   (สาขาโลตัส) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

    8.ธนาคารอิสลาม       มหาชนจำกัด    (บริษัทในเครือธนาคารอิสลาแห่งประเทศไทย)อาคาร  

       ชีพี ทาวเวอร์ชั้น 1 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

    9. ธนาคารกรุงไทย    มหาชนจำกัด (สาขาถนนมิตรภาพ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

    10. ธนาคารธนชาติ    มหาชนจำกัด (สาขาถนนมิตรภาพ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

                        -  โรงแรม ในเขตตำบลเมืองเก่า     จำนวน              5           แห่ง

                             1.โรงแรมไนท์อินน์                    จำนวน    80    ห้อง   ตั้งอยู่ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11

                             2.โรงแรมบ้านตูมการ์เด้นท์          จำนวน    85    ห้อง   ตั้งอยู่บ้านตูมน้อย   หมู่ที่ 9

                             3.โรงแรมดอนบมอินน์               จำนวน    60    ห้อง   ตั้งอยู่บ้านดอนบม   หมู่ที่ 10

                             4.โรงแรมโรสการ์เดนท์                จำนวน    60    ห้อง   ตั้งอยู่บ้านโนนตุ่น   หมู่ที่ 5

                             5.โรงแรมขอนแก่นประตูน้ำ        จำนวน  124    ห้อง   ตั้งอยู่บ้านขามเจริญ  หมู่ที่  8 

                        -  รีสอร์ท  ในเขตตำบลเมืองเก่า        จำนวน      4        แห่ง

                              1.พฤกษาวิลล์รีสอร์ท                  จำนวน      18     ห้อง    ตั้งอยู่บ้านสะอาด  หมู่ที่    1

                              2.ซีเอ็นรีสอร์ท                            จำนวน       30    ห้อง    ตั้งอยู่บ้านโนนตุ่น หมู่ที่  15

                              3.โรสการ์เดนท์   เลขที่ 121            จำนวน      28     ห้อง    ตั้งอยู่บ้านโนนตุ่น  หมู่ที่  5

                              4.บริษัทจำกัด ชี.เอ็น.เอส. รีสอร์ท   เลขที่ 482  บ้าน 4  หลัง     ตั้งอยู่บ้านโนนตุ่น  หมู่ที่ 15

                        -  ปั๊มน้ำมัน/และก๊าซ                           จำนวน        9     แห่ง

                           บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สถานีบริการน้ำมัน     ตั้งอยู่บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 5

                           หจก.มิตรภาพขอนแก่นแก๊ส   ปั้มแก๊ส   ตั้งอยู่บ้านกุดกว้าง  หมู่ที่ 12  ถนนมิตรภาพ

                           ปั๊มปิโตรนาส    ถนนมิตรภาพ                 

                           บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย  จำกัด  (มหาชน)   ถนนกลางเมือง

                           หจก.อมรสวัสดิ์ปิโตรเลี่ยม  ถนนกลางเมือง

                           บริษัทบางจากปิโตรเลี่ยม  จำกัด  ถนนมิตรภาพ

                           ปั๊มเอสโซ่ ถนนมิตรภาพ  หมู่ที่ 17

                          หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต   (ปั๊ม  ปตท.)  ถนนมิตรภาพ

                          ปั๊มแก๊ส   (LPG)   หมู่ที่ 17   นายน้อย  แก่นสุวรรณ

                        - ห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่   จำนวน   2   แห่ง

                             1. ห้างสรรพสินค้าแม็กโคร   ตั้งอยู่ติดถนนมิตรภาพ 

                             2. ห้างสรรพสินค้าโลตัส      ตั้งอยู่ติดถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 12

                        - ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่  จำนวน  2   แห่ง

                             1. ตลาดค้าส่งประตูน้ำ    ตั้งอยู่ติดถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 12

                             2. ตลาดค้าส่งอู้ฟู้           ตั้งอยู่ติดถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 8

                        - โรงงานอุตสาหกรรม        จำนวน     6      แห่ง

                             1.บริษัทขอนแก่นแหอวน  จำกัด   ตั้งอยู่บ้านขามเจริญ  หมู่ที่ 8

                             2.บริษัท  เค อาร์ อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด  ตั้งอยู่บ้านขามเจริญ  หมู่ที่ 8

                             3.บริษัฟอร์จูนแมนชั่นเนอรี่  จำกัด    ตั้งอยู่บ้านขามเจริญ  หมู่ที่ 8

                             4.บริษัทเอ็นเนอร์ยี่ซิสเท็มส์  จำกัด    ตั้งอยู่บ้านขามเจริญ  หมู่ที่ 8

                             5.บริษัทราชาแมชีนเนอรี่  จำกัด       ตั้งอยู่บ้านขามเจริญ  หมู่ที่ 8

                             6.บริษัท  ช.ทวีดอลราเชียน  ตั้งอยู่บ้านโนนตุ่น

                        - คลังสินค้า                    จำนวน    15  แห่ง

                                    1. บจก. พี.คิว.มาร์เก็ตติ้ง     ตั้งอยู่บ้านสะอาด  หมู่ที่  1

                                    2. บจก.ขอนแก่นโชติทรัพย์   ตั้งอยู่บ้านโนนตุ่น หมู่ที่  5

                                    3. บจก. สหสัมพันธ์ทรานสปอร์ต  ตั้งอยู่บ้านโนนตุ่น  หมู่ที่  5

                                    4. บจก. สิงห์ขอนแก่น     ตั้งอยู่บ้านสะอาด หมู่ที่  1

                                    5. บจก. อาร์เฮงวัฒนามอเตอร์  ตั้งอยู่บ้านกุดกว้าง  หมู่ที่  12

                                    6. บจก. ขอนแก่นพิจิตรเพชร มอเตอร์คาร์ (เชฟโรเลต)  ตั้งอยู่บ้านกุดกว้าง  หมู่ที่  12

                                    7. บจก. มิตซูนครขอนแก่น   ตั้งอยู่บ้านกุดกว้าง  หมู่ที่  12

                                    8. บริษัทโตโยต้าขอนแก่น  ตั้งอยู่บ้านกุดกว้าง

                                    9. บริษัทโตโยต้าชัวร์ ขอนแก่น  ตั้งอยู่บ้านกุดกว้าง

                                    10. บริษัท มิตรซูนครขอนแก่น  จำกัด  ตั้งอยู่บ้านกุดกว้าง

                                    11. บจก. เอก – ชัยดิสทริบิวชั่นซิสเทม  ตั้งอยู่บ้านขามเจริญ หมู่ที่  8

                                    12. บริษัทซีพีออลล์ (เซเว่นอิเลฟเว่น)  ตั้งอยู่บ้านขามเจริญ  หมู่ที่  8

                                    13. บริษัท บี แอนด์ พี ลิเคอร์ จำกัด    ตั้งอยู่บ้านขามเจริญ  หมู่ที่  8

                                    14. บริษัท ก็ปไทย จำกัด   ตั้งอยู่บ้านขามเจริญ  หมู่ที่  8

                                    15. บริษัท สิงห์ไทย จำกัด  ตั้งอยู่บ้านขามเจริญ  หมู่ที่  8

                                    16. บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่น  จำกัด  ตั้งอยู่บ้านกุดกว้าง หมู่ที่  12

                                    17. บริษัทอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอจำกัด  ตั้งอยู่บ้านดอนบม  หมู่ที่ 7

                                    18. บริษัทซีพีออลล์(เซเว่นอิเลฟเว่น) ตั้งอยู่ การเคหะ  หมู่ที่  14

                                   

3. สภาพทางสังคม

 

            การศึกษา

 

 

                        -  โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           จำนวน    5    แห่ง

                               1.โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น    โทรศัพท์  0-4391-6054  โทรสาร. 0.4391-6054

                                           ผู้บริหารสถานศึกษา  ว่าที่ ร.ต.พิจิตร  ราชบุตร จำนวนนักเรียนทั้งหมด     708   คน

                               2.โรงเรียนบ้านดอนบม           โทรศัพท์  0-4391-6015 โทรสาร. 0-4391-6015

       ผู้บริหารสถานศึกษา   นายปัญญา    รอดแพง    จำนวนนักเรียนทั้งหมด   209  คน

                               3.โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์    โทรศัพท์  0-4326-1145   โทรสาร.0-4326-1145

       ผู้บริหารสถานศึกษา  นายเจตน์  มงคลสวัสดิ์  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  364  คน

                               4.โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา   โทรศัพท์  0-4326-1476   โทรสาร.0-4326-1915

      ผู้บริหารสถานศึกษา    นายสุรชัย  ฤทธิ์รักษา      จำนวนนักเรียนทั้งหมด    139   คน

                               5.โรงเรียนบ้านสะอาด       โทรศัพท์  0-4325-8036   โทรสาร.0-4325-8035

     ผู้บริหารสถานศึกษา    นายสันติ  มุ่งหมาย       จำนวนนักเรียนทั้งหมด   184  คน

                        -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด                จำนวนเด็กทั้งหมด                47    คน

                        -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกว้าง               จำนวนเด็กทั้งหมด                35    คน

-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม               จำนวนเด็กทั้งหมด                47    คน

                        -   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน                              จำนวน    17   แห่ง

                               -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลเมืองเก่า (บ้านกุดกว้าง, บ้านการเคหะ)        จำนวน     2    แห่ง

                               -  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  (ศูนย์ฯดอนบม)                                        จำนวน     1    แห่ง

                               -  วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง(สาขาบ้านกุดกว้าง)                                         จำนวน      1    แห่ง

                               - โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน                                                          จำนวน     1     แห่ง

                                    โรงเรียนเมธนีดล  ตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมือง                                            จำนวน     1     แห่ง

                                    โรงเรียนอนุบาลการเคหะ หมู่ที่ 14                                                  จำนวน     1     แห่ง

                                    โรงเรียนหมู่บ้านการเคหะ หมู่ที่ 14                                                จำนวน     1     แห่ง

                            -โรงเรียนอนุบาลพิมานธานีเด็ก หมู่ที่ 11 จำนวน     1     แห่ง

                            -โรงเรียนสังกัดกรมการศาสนา              จำนวน     1     แห่ง

                            -โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง            ตั้งอยู่ภายในวัดธาตุกุดกว้าง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

                       

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 

-   วัด/สำนักสงฆ์             จำนวน    9    แห่ง

1.วัดหัวหิน                     บ้านสะอาด  หมู่ที่  1

2.วัดท่าราชไชยศรี            บ้านดอนบม หมู่ที่ 13

3.วัดกลางบุรี                    บ้านดอนบม หมู่ที่  6

4.วัดป่ามิ่งเมือง                บ้านตูมน้อย หมู่ที่   9

5.วัดสว่างศรีวิชัย              บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 15

6.วัดป่ากุดกว้าง                บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 17

7.วัดธาตุกุดกว้าง              บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 17

8.สำนักสงฆ์ขามแป         บ้านดอนบม หมู่ที่ 10

9.สำนักสงฆ์ ติดถนนมิตรภาพกุดกว้าง-โนนตุ่น หมู่ที่ 12          

 

สาธารณสุข

 

                        -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า           จำนวน    2    แห่ง

                             1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดกว้าง   ผู้อำนวยการ  นายอดุลย์  กงสะเด็น 

                             2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนบม           ผู้อำนวยการ  นางนิสสัย  ปรีย์พูล

                        -    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ     100 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

                        -  จุดตรวจประจำตำบล (อปพร.)                 จำนวน    5    แห่ง

                        -  สถานีตำรวจภูธรย่อย(บ้านดอนบม)         จำนวน    1    แห่ง

หน่วยงานราชการ

                        - ศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น                  จำนวน   1   แห่ง

                        - สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดขอนแก่น    จำนวน   1   แห่ง

                        - สถานีขนส่งแห่งที่ 3                              จำนวน   1   แห่ง

 

 

 

4. การบริการพื้นฐาน

 

            การคมนาคม  มีสถานีขนส่งแห่งที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ติดกับถนนมิตรภาพ และถนนเหล่านาดี เป็นถนนสายหลักของส่วนภูมิภาคตัดผ่าน ถนนสายรองติดต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นลาดยางเชื่อมถึง ส่วนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

           

การไฟฟ้า  ประชากรส่วนใหญ่มีกระแสไฟฟ้าใช้ โดยใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

            - แก่งน้ำต้อน                               พื้นที่      5,056   ไร่

- ลำน้ำชี                                    ความยาว       5    กิโลเมตร

- ลำห้วยกุดกว้าง                           ความยาว       3    กิโลเมตร

- หนองซองแมว                          พื้นที่         116    ไร่    

- หนองเบ็ญหนองไร่                      พื้นที่           30   ไร่

- หนองโสกแก                            พื้นที่             9   ไร่

- หนองไข่นุ่น                             พื้นที่           17   ไร่

- หนองน้ำขุ่น                             พื้นที่           49   ไร่

- หนองผือ                                 พื้นที่             8   ไร่

- หนองยาง                                พื้นที่           30   ไร่

ที่ดินสาธารณประโยชน์

            - ที่ดินสาธารณประโยชน์              

            - บึงแก่นน้ำต้อนสาธารณะ           พื้นที่         5,056 ไร่                                  ไม่มีพื้นดิน

            - หนองซองแมว                         พื้นที่           116 ไร่                                    หมู่ที่ 8

            - ป่าช้าบ้านสะอาดโสกแสง           พื้นที่             4  ไร่                                     หมู่ที่  1,2

            - ที่ดินศาลาเอนกประสงค์             พื้นที่             1  ไร่                        หมู่ที่  3

            - หนองเบ็ญหนองไร่                   พื้นที่           30   ไร่                                   หมู่ที่  6

            - ดอนปู่ตาขามแป                        พื้นที่            6    ไร่                                    หมู่ที่  6

            - หาดหัวช้าง                              พื้นที่          15    ไร่                                   หมู่ที่   6

            - ท่าวังมนต์                                พื้นที่          25    ไร่  ชาวบ้านยกให้  หมู่ที่ 13

            - ศาลากลางบ้าน                          พื้นที่          1  งาน 40 ตารางวา                   หมู่ที่  9

            - วัดป่ามิ่งเมือง ป่าช้า                   พื้นที่          110   ไร่                                  หมู่ที่  9

            - หนองไข่นุ่น                             พื้นที่           17   ไร่                                   หมู่ที่  17

            - ดอนอีตีบ                                 พื้นที่           50    ไร่                                   หมู่ที่  9

            - หาดสำโรง                               พื้นที่           2      ไร่                                   หมู่ที่  6

            - หนองยาง                                พื้นที่           30    ไร่                                   หมู่ที่   7

            - โสกตูม                                    พื้นที่            3      ไร่                                  หมู่ที่  7

            - ป่าช้าบ้านโนนตุ่นสาธารณประโยชน์       พื้นที่    3  ไร่                              หมู่ที่  5,15

            - ดอนเจ้าปู่สาธารณะ                               พื้นที่   3 งาน  28  ตารางวา           หมู่ที่  7

            - หนองน้ำขุ่นสาธารณะ               พื้นที่   49 ไร่                                         หมู่ที่  2

            - ที่สามเหลี่ยมริมหนองเบ็ญ          พื้นที่   งาน                                        หมู่ที่  6

            - หนองโสกแก                           พื้นที่   9  ไร่                                           หมู่ที่  7

            - ดอนปู่ตา                                  พื้นที่   6  ไร่                                           หมู่ที่  7

            - หนองผือ                                 พื้นที่  44 ไร่                                          หมู่ที่  7

            - หนองไร่                                  พื้นที่   8  ไร่                                           หมู่ที่  10

 

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

            - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสะอาด   หมู่ที่ 1

            - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนบม หมู่ที่ 10                                                                                                             

5.  ข้อมูลอื่นๆ   

 

 

            ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่    มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ มีพืชผลทางการเกษตร

 

มวลชนจัดตั้ง

                        -  ลูกเสือชาวบ้าน(ลส.ชบ.)                                                จำนวน  2  รุ่น       รวม   260    คน 

                        -  กรรมการพัฒนาสตรีแม่บ้าน                                           จำนวน  2  รุ่น       รวม    165   คน

                        -  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)                                                        รวม    317   คน

                        -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)                                                     รวม    575   คน

                        -  คณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเมืองเก่า รวม     34   คน

                        -  อาสาสมัครเกษตร                                                                                   รวม     50   คน

                        -  อาสาสมัครปกป้องสถาบัน                                                                         รวม    170  คน

                        -  ยุวเกษตรกร                                                                                           รวม      35  คน

                                                -  ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด(25 ตาสับปะรด)                 รวม    425  คน

                        - สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองเก่า (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558)       รวม 3,173  คน

                        - กลุ่มสภาเยาวชนตำบลเมืองเก่า                                                                  รวม    100  คน

 

 

การเข้าชมเนื้อหา

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
442108
00288944
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
305
460
765
4126
288944
IP: 54.81.182.16
เาลา: 2018-03-19 17:48:08