63 ม.8 บ้านสะอาด ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4325-8101-4 โทรสาร 0-4325-8106
Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณ สำหรับการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเฉพาะสมาชิก

ไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

คู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก

คู่มือประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล)

 

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

 

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน


การขอบ้านเลขที่


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว


การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง


การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล


การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน


การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร


การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13


การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด


การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)


การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน


การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน


การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร


การรับแจ้งการย้ายเข้า


การรับแจ้งการย้ายปลายทาง


การรับแจ้งการย้ายออก


 


การรับแจ้งการย้ายออก


การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางการรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า


การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


การลงทะเบียนและยื่่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


 


 


 


 
 

 


 

  


 


 

 logo2

 

การเข้าชมเนื้อหา

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
417717
00275860
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
130
253
1176
3111
275860
IP: 54.234.65.78
เาลา: 2018-01-19 12:26:22